Loading color scheme

Tisak i podjela izobrazno-informativne brošure

info-aktivnostiIzrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i podjela brošura. Izrada koncepta i sadržaja s dizajnom, tiskom i podjelom brošure koja će biti edukativnog karaktera s navodima o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju.
Brošura će za razliku od letka biti više prilagođena ciljanim skupinama i sadržavati će više informacija i uputa te će biti detaljnije opisani postupci potrebni za pravilno postupanje s otpadom uz prioritetno sprječavanje nastanka otpada i primarnoj selekciji otpada te kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.

pročitaj više

Tisak i podjela izobrazno-informativnog letka

Podijeljeni letci svim stanovnicimaJedna od aktivnosti provođenja Programa je izrada koncepta i sadržaja uz dizajn i grafičku pripremu za tisak, tisak i podjela letaka sa temom sprječavanja nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju.
Na letku su ukratko definirane informacije o načinu sprječavanja nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom i načinu razvrstavanja otpada, nužnosti odvojenog sakupljanja otpada uz mogućnost ponovne uporabe predmeta te koristi i načinu provođenja kompostiranja.

pročitaj više

ODVAJATE LI OTPAD U SVOM KUĆANSTVU (PAPIR, STAKLO, PLASTIKU)?

OSTAVLJATE LI OTPAD NA MJESTU PREDVIĐENOM ZA ODVOZ?

IMA LI U VAŠOJ BLIZINI DOVOLJNO SPREMNIKA ZA ODVAJANJE OTPADA?

Izrada internet stranice je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda